จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมโครงการทบทวนบทบาท ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

      วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมโครงการทบทวนบทบาท ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้อง ประชุมพีชปุระ โรมแรมโฆษิตฮิลล์ โดยกิจกรรมการบรรยาย “การเป็นจิตอาสาในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายไพโรจน์ พรเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดเวทีเสวนา “การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนผ่านอาสาสมัครแรงงาน” แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข” ของอาสาสมัครแรงงาน ทั้ง 11 อำเภอ และนำเสนอปัญหาอุปสรรค และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ผลจากการประชุมโครงการฯ ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ใน ปี 2561 ต่อไป