Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชุดที่ 9 รับผิดชอบอำเภอวังโป่ง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ตำบลท้ายดง และจุดตรวจรอง ตำบลวังโป่ง

pll_content_description

    ภายใต้ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ    ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชุดที่ 9 รับผิดชอบอำเภอวังโป่ง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก บ้านวังชะนางหมู่ที่ 12 ตำบลท้ายดง และจุดตรวจรองบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลวังโป่ง ได้พบเจอกับการทำงานแบบบูรณาการของฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ,อปพร  และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างตั้งใจ ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานส่วนรวมสามารถลดอุบัติเหตุอุบัติภัยในพื้นที่ได้ผล

TOP