Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการTO BE NUMBER ONE

pll_content_description

      วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางธมนวรรณ สาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE ON TOUR) ในสถานประกอบการให้แก่ บริษัท ศรีแก้ว หล่มเก่า จำกัด (ขิม-ขวัญ) ร่วมกับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สถานประกอบการเกิดความเข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

TOP