Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.40 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามแผนการตรวจสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด

TOP