Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนะนำภารกิจด้านแรงงาน ให้แก่สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP