Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด (อาคาร 2) โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน หรือ CBTx จังหวัดเพชรบูรณ์

TOP