Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางวรรณิศา ดีเลิศ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารหอประชุมอำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีนายอำนาจ  แย้มศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ เพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้คลอบคลุมทุกมิติปัญหา

 

TOP