Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์มอบเกียรติบัตรบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม

pll_content_description

     วันนี้  (2 กันยายน 2562) นายเอกพันธ์ุ  จิระสถิตย์ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวนภัสรพี อาสานา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายอภิิศักดิ์  แสงสิงห้อย พนักงานขับรถยนต์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม “ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

 

TOP