Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

     วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับแผน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 9 กิจกรรม ในพื้นที่ 7 อำเภอ และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 10 หลักสูตร ในพื้นที่ 5 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

TOP