Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรโปรแกรม Power BI ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

    วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูร์ โดย นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางธมนวรรณ สาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรโปรแกรม Power BI ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลด้านแรงงานในระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแห่งชาติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

TOP