Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

5 เสือ กระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงาน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ผ่านระบบประชุมทางไกล (video Conference)

pll_content_description

TOP