Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอำพัน เอกทัตร

  นายอำพัน เอกทัตร

  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์

   ว่าที่ร้อยโทสุเมธ รักปรางค์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวนภัสรพี อาสาสนา

    นางสาวนภัสรพี อาสาสนา

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางวรรณวิศา ดีเลศ

     นางวรรณวิศา ดีเลศ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายสมศักดิ์ นันทา

     นายสมศักดิ์ นันทา

     เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางธมนวรรณ สาราช

   นางธมนวรรณ สาราช

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววารุณี มิคะนุช

    นางสาววารุณี มิคะนุช

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายอภิศักดิ์ แสงหิ้งห้อย

     นายอภิศักดิ์ แสงหิ้งห้อย

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางวันวิสา มีกมลเวช

     นางวันวิสา มีกมลเวช

     พนักงานทำความสะอาด
TOP