Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวปราณี ชลารักษ์

  นางสาวปราณี ชลารักษ์

  แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
  • นางธมนวรรณ สาราช

   นางธมนวรรณ สาราช

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววารุณี มิคะนุช

    นางสาววารุณี มิคะนุช

    พนักงานธุรการ ส.4
  • นายณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม

   นายณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายสมศักดิ์ นันทา

    นายสมศักดิ์ นันทา

    เจ้าหน้าทีวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวนภัสรพี อาสาสนา

   นางสาวนภัสรพี อาสาสนา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   • นายอภิศักดิ์ แสงหิ้งห้อย

    นายอภิศักดิ์ แสงหิ้งห้อย

    พนักงานขับรถยนต์
TOP