Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ...

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รายปี 2555 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 3 ปี 2555 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2555 ...

TOP