Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานกาณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับประชาคมอาเซียน AC รายปี 2556 ...

TOP