Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ...

Mol-Thailand

สุจริต โปร่งใส จังหวัดเพชรบูรณ์ ใสสะอาด ...

Mol-Thailand

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดเพชรบูรณ์ ใสสะอาด 2566 ...

Mol-Thailand

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ...

Mol-Thailand

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ...

TOP