Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

Mol-Thailand

ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2565 ...

Mol-Thailand

หลักคุณธรรม 4 ประการ ...

Mol-Thailand

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ...

TOP