Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

หลักคุณธรรม 4 ประการ ...

Mol-Thailand

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ...

Mol-Thailand

No Gitf Policy2 ...

สื่อวีดิทัศน์การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สื่อวีดิทัศน์การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตจำรงสุจริต ...

Mol-Thailand

ด้วยรักและห่วงใย พี่น้องผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

Mol-Thailand

เล่มดัชนีชี้วัดแรงงานนอกระบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 ...

TOP