Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ข่าวดี..รับบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “บัณฑิตแรงงาน” ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ...

Mol-Thailand

เปิดขั้นตอน – เอกสารยื่นคำร้อง รับเงินเยียวยา 50,000 บาท ได้แล้ว ...

Mol-Thailand

แรงงานไทยรู้เท่าทันการโฆษณาที่ล่อลวงและตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ...

Mol-Thailand

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ...

Mol-Thailand

ขอเชิญกรอกแบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ...

Mol-Thailand

สุจริต โปร่งใส จังหวัดเพชรบูรณ์ ใสสะอาด ประจำปี 2567 ...

TOP