Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยรักและห่วงใย พี่น้องผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

เล่มดัชนีชี้วัดแรงงานนอกระบบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 ...

VDO2 บรรยายภาพ”สถานการณ์การรับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ...

VDO1 บรรยายภาพ”สถานการณ์การรับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ...

รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์) ...

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์) ...

5 เสือ กระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ...

TOP