Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตคนทำงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ...

Mol-Thailand

Application “Smart Labour2” ...

Mol-Thailand

การดำเนินการของแรงงานต่างด้าว ...

Mol-Thailand

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ...

TOP