Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการเดินงานการอนุญาติทำงานของคนต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง)

pll_content_description

TOP