Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูุรณ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

pll_content_description

    วันที่  27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางชั้น 3 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยนางปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 และติดตามการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการป้องกันสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันจะนำไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา

ไฟล์แนบ:

TOP