Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด”

pll_content_description

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด” ณ บริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลน้ำก้อ ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน
          นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาสาสมัครแรงงานได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการบูรณาการและร่วมมือกัน นำบริการด้านแรงงานไปสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานในระดับตำบล 117 ตำบล จำนวน 117 คน และมีประธานอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 11 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TOP