Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การติดตาม ข้อสั่งการต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

pll_content_description

TOP