Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pll_content_description

TOP