Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน “กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานฯ และหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ พร้อมคณะ เพื่อรับฟังแผนการปฏิบัติราชการ แผนการพัฒนาจังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ตลอดจนความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการพัฒนาจังหวัด

   

TOP