Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

pll_content_description

TOP