Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าประชุม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (โต๊ะข่าว) และประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2564

pll_content_description

    วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางธมนวรรณ สาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (โต๊ะข่าว) และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องเพชบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1

TOP