Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

เล่มรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์

pll_content_description


TOP