Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

Application “Smart Labour2”

pll_content_description

 ด้วย  กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application “Smart Labour 2”  เป็น Application  ที่ให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการกับนายจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน  อาสาสมัครแรงงาน  เครือข่ายด้านแรงงาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

ในการนี้  จึงขอความร่วมมือท่านดาวโหลด และประชาสัมพันธ์ Application ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

 

TOP